Wczytuję dane...
Informacje o zużytym sprzęcie

Recykling zużytego sprzętu elektronicznego
Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 midx2poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać o ile:
Zgodnie z art. 37 zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Zgodnie z art. 35 zużyty sprzęt jest kompletny
Za jedną nową sztukę zakupionego sprzętu można zwrócić jedną sztukę zużytego.

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zebrany zużyty sprzęt trafia do zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostają usunięte z niego części i składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy trafiają do odzysku i recyklingu.

Kto nie przekazuje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, podlega karze grzywny.

Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami!

Kto, wbrew zakazowi umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.

Informacje o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowa ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych a także o roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu znajdują się w informacji dołączonej do sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdującego się w naszej ofercie.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać w punktach zbierania zużytego sprzętu. Listę tych punktów możesz znaleźć na stronach:

www.elektroeko.pl
www.decydujesz.pl
www.remondis-polska.pl/lokalizacje-remondis/
www.elektrosmieciarka.pl
www.pkrecykling.pl/akcje.php#akcjedaty
mbrecycling.pl/zglos-odbior-odpadow
mapa.oddamodpady.pl/?t=pszok

Ponadto wykazy punktów zbiórek zamieszczone są na stronach www poszczególnych gmin.

Można również skontaktować się z naszym sklepem GRYFKOMP.PL w celu ustalenia sposobu zwrotu zużytego sprzętu.